Regulamin Rekrutacji On-line

 

§ 1

Rekrutacja Online jest elektroniczną rejestracją kandydatów na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i ma na celu ułatwienie kandydatom na studia uzyskanie statusu studenta, a w przypadku studiów podyplomowych statusu słuchacza.

§ 2

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wprowadza elektroniczną rejestrację kandydatów na pierwszy stopień studiów, drugi stopień studiów oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, a także studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019.

§ 3

Rekrutacja Online jest realizowana w okresach wyznaczonych harmonogramami rekrutacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych określonych uchwałami Senatu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, dotyczącymi rekrutacji na pierwszy rok studiów, dostępnymi na stronie internetowej uczelni ahe.lodz.pl.

§ 4

Rekrutacja Online obejmuje wszystkie aktualne kierunki studiów, na których prowadzone jest kształcenie przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

§ 5

Z Rekrutacji Online mają prawo skorzystać wszyscy kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe, którzy spełniają określone prawem warunki przyjęć na studia i studia podyplomowe.

§ 6

Rekrutacja Online jest pierwszym etapem procesu rekrutacji. O kolejnych jej etapach i innych czynnościach koniecznych do pomyślnego zakończenia procesu rekrutacji, kandydat będzie informowany za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

§ 7

Do Rekrutacji Online służy system ewidencjonowania podań kandydatów, znajdujący się na stronie internetowej: rekrutacja.ahe.lodz.pl.

§ 8

Kandydat na studia korzystający z Rekrutacji Online, otrzymuje indywidualne konto i wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej: rekrutacja.ahe.lodz.pl. Aby założyć indywidualne konto należy się zarejestrować, podając dane osobowe niezbędne do procesu rejestracji. Na podany przez kandydata adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z hasłem, którego należy użyć podczas pierwszego logowania. Następnie kandydat powinien zalogować się, używając przesłanych mu na podany adres e-mailowy danych. W przypadku niezalogowania się do systemu w ciągu 48 godzin, wszelkie dane osobowe kandydata zostaną automatycznie skasowane.

§ 9

Kandydat uzyskuje informacje o dalszej drodze postępowania rekrutacyjnego poprzez swoje indywidualne konto. Kandydat otrzymuje informacje o pomyślnie zakończonych krokach rejestracji z wykorzystaniem wiadomości elektronicznych (e-mail). Kandydat zobowiązany jest do sprawdzania osobistego konta poczty elektronicznej wskazanego z zgłoszeniu rejestracyjnym.

§ 10

 1. Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, NIP 7251014115, adres korespondencyjny: 90-212 Łódź. ul. Sterlinga 26, adres poczty elektronicznej: rektorat@ahe.lodz.pl. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, przebiegu studiów i działań związanych z monitorowaniem i egzekucją opłat, jak też w celach archiwalnych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 j.t. ze zm.) w związku z trybem i warunkami rekrutacji ustalonymi przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Konsekwencją niepodania danych jest wstrzymanie postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym oraz może być zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane dotyczące przebiegu studiów będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach o szkolnictwie wyższym i powinny być archiwizowane przez 50 lat. Dane dotyczące wykonania umowy stanowiącej podstawę do świadczenia usług edukacyjnych będą archiwizowane przez 10 lat (z uwagi na ogólne i szczególne terminy przedawnienia roszczeń). Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane w ustępie 1.
 5. Kandydat na studia, korzystający z Rekrutacji Online, składa następujące oświadczenia:
  1. oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Oświadczam, że znane mi są informacje zawarte na stronie internetowej systemu rekrutacja.ahe.lodz.pl.
  2. przyjmuję do wiadomości, że we wszystkich sprawach związanych z procesem rekrutacji mogę kontaktować się z jednostką prowadzącą studia.
  3. przyjmuję do wiadomości, że informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego będą mi przekazywane za pośrednictwem mojego indywidualnego konta lub poczty elektronicznej. Zobowiązuję się do ich bieżącego odczytywania i jednocześnie oświadczam, że znane mi są wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.
  4. zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania o wszelkich napotkanych przeze mnie nieprawidłowościach w działaniu systemu elektronicznej rejestracji kandydatów, które nie wynikają z mojej winy, w szczególności, jeżeli nie otrzymuję na swoje konto danych dotyczących przebiegu postępowania kwalifikacyjnego lub dane te nie są prawdziwe lub na stronach systemu lub indywidualnym koncie nie mam dostępu do swoich danych. Informację, o której mowa powyżej zgłoszę na adres e-mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl.
  5. przyjmuję do wiadomości, że Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu systemu elektronicznej rejestracji kandydatów.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji, postępowania rekrutacyjnego, a następnie dokumentowania przebiegu studiów i windykacji opłat za studia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

§ 11

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu systemu (czasowych wyłączeń), w celu przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych systemu.

§ 12

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowanych awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju.

§ 13

 1. Kandydat na studia uzyskuje dostęp do swojego konta za pomocą dowolnej rekomendowanej przeglądarki www ze strony internetowej rekrutacja.ahe.lodz.pl logując się (rozpoczynając sesję pracy) po podaniu swojego identyfikatora oraz hasła dostępu.
 2. W celu zabezpieczenia konta przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich kandydat na studia zobowiązany jest do zachowania wszelkich możliwych reguł bezpieczeństwa, w szczególności zaś:
  1. po zalogowaniu do systemu Rekrutacji Online nie zezwalać na zapisanie loginu i hasła w przeglądarce,
  2. po zakończeniu pracy powinien się wylogować z systemu a następnie zamknąć okno przeglądarki, z której korzystał,
  3. trzymać w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji, w tym nie udostępniać hasła osobom trzecim.
 3. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi nie odpowiada za skutki korzystania z konta w sposób uprawniony bądź nieuprawniony przez osoby trzecie, z powodu niespełnienia podstawowych reguł bezpieczeństwa.

§ 14

Dane osobowe gromadzone podczas Rekrutacji Online są wykorzystywane wyłącznie dla celów wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w § 10 pkt 2, i nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem organów ścigania i innych uprawnionych instytucji działających na podstawie i zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), wszelkie dane osobowe kandydata, który z jakichkolwiek powodów nie ukończył procesu rekrutacji a przekazał drogą Rekrutacji Online swoje dane osobowe, zostaną usunięte.

§ 15

 1. Serwer systemu Rekrutacji Online rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące funkcjonowania systemu oraz rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące działań podejmowanych przez rejestrujących się kandydatów na studia.
 2. Wszelkie próby dostępu do serwera lub funkcjonującego na nim systemu Rekrutacji Online, blokowanie jego funkcjonowania, przełamywanie zabezpieczeń, kradzież, nieuprawnione niszczenie i modyfikowanie danych osobowych, będą zgłaszane organom ścigania i ścigane z całą surowością prawa.

§ 16

 1. W przypadku, gdy w wyniku Rekrutacji on-line umowa dotycząca świadczenia usług edukacyjnych (o warunkach odpłatności za studia lub inne usługi edukacyjne) zostanie zawarta za odległość lub poza lokalem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi kandydatowi na studia przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez konieczności podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 7.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Kandydat powinien odstępując od umowy złożyć jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu, przesyłając je w formie pisemnej listem poleconym na adres: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Sterlinga nr 26, 90-212 Łódź, lub w formie wiadomości e-mail przesłanej z indywidualnego konta kandydata otrzymanego w wyniku Rekrutacji Online na adres e-mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl
 4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno skazywać rachunek bankowy, na który ma nastąpić zwrot opłat uiszczonych przez kandydata w związku z zawarciem umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. W terminie 14 dni od skutecznego odstąpienia od umowy Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi dokona zwrotu na rzecz kandydata wniesionych przez niego opłat za usługę objętą umowę (bez oprocentowania), za wyjątkiem opłat wskazanych w ust. 7. Zwrot opłat nastąpi na rachunek bankowy kandydata podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 7. Jeżeli kandydat składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług, a przed upływem terminu do złożenia oświadczenia, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili skutecznego odstąpienia od umowy.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018 r.

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi | ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź | e-mail: uczelnia@ahe.lodz.pl |  Rekrutacja: 800 080 888 | rekrutacja@ahe.lodz.pl